erfgenaam
Belgisch Burgerlijk Wetboek - Boek 3 - Titel I. - Erfenissen - Hoofdstuk VI. - Verdeling en inbreng

Afdeling II. - Inbreng

Artikel 843 BW

Ieder erfgenaam die tot een erfenis komt, moet, zelfs indien hij onder voorrecht van boedelbeschrijving aanvaardt, aan zijn medeërfgenamen inbreng doen van al hetgeen hij van de overledene, bij schenking onder de levenden, rechtstreeks of onrechtstreeks ontvangen heeft; hij mag de giften niet behouden noch de legaten opeisen, die hem door de overledene zijn gedaan, tenzij de giften en legaten hem uitdrukkelijk zijn gedaan bij vooruitmaking en buiten erfdeel of met vrijstelling van inbreng.

Commentaar

Schenkingen aan een erfgerechtigde worden vermoed te zijn gedaan als voorschot op erfenis, tenzij de uitdrukkelijk is bedongen dat ze gedaan zijn buiten erfdeel. Deze regel is ook terug te vinden in artikel 919 BW dat handelt over het beschikbaar deel.