Inbreng in de nalatenschap

Wie is tot inbreng verplicht?

Alleen begiftigden die tot de nalatenschap komen (erfgenamen) en die de nalatenschap aanvaarden

 

Wie mag inbreng eisen? Aan wie is inbreng verschuldigd?

 

Vrijstelling van inbreng

 

Hoe geschiedt de inbreng?

De inbreng van een onroerend goed - inbreng in natura: waarde op datum van overlijden

Inbreng van roerende goederen: waarde ten tijde van de schenking

Inbreng door minderneming van onroerende goederen

Schenking met vrijstelling van inbreng in natura

 

Inbreng door minderneming

 

De inbreng van schulden

 

 

2747.com / law / inheritance / collation

contact

Successierechten

Het opstellen van notariele akten

Testamenten

Familiaal vermogensrecht

 

Inbreng heeft de bedoeling om de gelijkheid tussen de erfgenamen te herstellen: daarom zal er rekening worden gehouden met de schenkingen die aan de erfgenamen werden gedaan door de overledene tijdens zijn leven.

Wat de onroerende goederen betreft is het een zaak van ze in natura terug in de nalatenschap in te brengen. In de verdeling zal rekening gehouden worden met de waarde van de goederen op datum van overlijden. Op die manier zal men de gelijkheid tussen de erfgenamen herstellen.

Wat de roerende goederen betreft, werd in de Code Napoleon niet gedacht aan waardestijgingen. Eerder dacht de wetgever aan meubelen en andere voorwerpen die dalen in waarde. Het burgerlijk wetboek voorziet dus dat de roerende goederen moeten worden ingebracht volgens hun waarde ten tijde van de schenking. Op die manier dacht men de gelijkheid tussen de erfgenamen te bereiken. Vandaag is tegenovergestelde het geval door de ontwaarding van het geld.

Met andere woorden een schenking van 500.000 Belgisch frank in 1965 wordt aan hetzelfde nominale bedrag ingebracht in een nalatenschap die in 2006 openvalt, ook al heeft datzelfde bedrag nu veel minder koopkracht voor de andere erfgenamen dan de koopkracht die 500.000 Belgische frank voor de in 1965 begiftigde erfgenaam.

 

Inbreng in de nalatenschap

Opdat er sprake zou kunnen zijn van inbreng, moet de erflater tijdens zijn leven een schenking als voorschot op erfdeel hebben gedaan .

Als de begiftigde geen erfgenaam is, kan er enkel sprake zijn van inkorting Zie NALATENSCHAP - inkorting

1. De schenking van onroerende goederen wordt verrekend door inbreng in natura soms door mindere ontvangst van hun waarde bij het overlijden

2. Inbreng van roerende goederen geschiedt alleen door de erfgenaam de waarde ten tijde van de schenking minder te laten ontvangen uit wat rest in de nalatenschap

3. Giften aan een erfgenaam worden vermoed giften als voorschot op erfdeel te zijn, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk vermeld werd.

4. De erfgenaam die verwerpt, mag hetgeen hem geschonken werd behouden ten belope van het beschikbaar deel.

5. Inbreng en het erfrecht in vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot

Zie ook NALATENSCHAP - inkorting

Over erfrecht in Belgie: huwelijk notaris overspel
2747.com / law / inheritance / collation

contact