Inbreng van onroerende goederen geschiedt in prinipe in natura

Wanneer de begiftigde het geschonken onroerend goed echter vervreemd heeft voor het openvallen van de nalatenschap, zal de inbreng geschieden door mindere ontvangst.

Heeft de begiftigde het geschonken onroerend goed slechts gehypothekeerd, dan zal het vrij van hypotheken in de nalatenschap worden ingebracht.