Wetboek der successierechten

Hoofdstuk VII : Vrijstellingen en verminderingen

Artikel 60

De verlagingen bepaald in artikel 59, 2°, zijn enkel toepasselijk op de Belgische rechtspersonen en op gelijkaardige rechtspersonen die opgericht zijn volgens en onderworpen zijn aan de wetgeving van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte, en die bovendien hun statutaire zetel, hun hoofdbestuur of hun hoofdvestiging binnen de Europese Economische Ruimte hebben.

-------------------
Art. 60 : gewijzigd bij art. 62, D 19.12.2003 (B.S. 31.12.2003)
      met ingang van 01.01.2004.