Een onderneming erven van een inwoner van het Waalse Gewest

 

Indien het erfdeel verkregen door de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende of door een erfgenaam in de rechte lijn meer dan 250.000,00 EUR bedraagt en geheel of gedeeltelijk bestaat uit activa die door de erflater, door zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende beroepsmatig zijn ge´nvesteerd in een nijverheids-, handels-, ambachts- of landbouwbedrijf dat door hen of door hen samen met een of meer van hun afstammelingen persoonlijk wordt geŰxploiteerd, worden die activa, in de mate dat het erfdeel daardoor boven 250.000,00 EUR uitstijgt, ter zake van het successierecht belast met 22 % tussen 250.000,00 EUR en 500.000,00 EUR en met 25 % boven de 500.000,00 EUR.

Bovenstaande bepaling is slechts toepasselijk mits de exploitatie daadwerkelijk wordt voortgezet door de erfopvolgers van de erflater of door sommigen van hen.

De Koning regelt de toepassingsmodaliteiten van deze bepalingen.

Zie successierechten