Belgisch Burgerlijk Wetboek

Titel I. - Erfenissen.

HOOFDSTUK VI. - VERDELING EN INBRENG

Afdeling I. - De rechtsvordering tot verdeling en haar vorm

Afdeling II. - Inbreng

Afdeling III. - Betaling van de schulden

Art. 870 De medeërfgenamen dragen onderling bij in de betaling van de schulden en lasten van de nalatenschap, ieder naar evenredigheid van wat hij daaruit ontvangt.

Art. 871 De legataris onder algemene titel draagt samen met de erfgenamen daarin bij, naar evenredigheid van hetgeen hij geniet; doch de bijzondere legataris is niet gehouden tot betaling van de schulden en lasten, onverminderd echter de hypothecaire vordering op het vermaakte onroerend goed.

AFDELING IV. - GEVOLGEN VAN DE VERDELING EN VRIJWARING VAN DE KAVELS.

AFDELING V. - VERNIETIGING VAN DE VERDELING.

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht