law : inheritance : debt
Wetboek Successierechten
Aannemelijk passief

Artikel 30
De overlegging alleen van de rechtstitel volstaat niet om het bestaan vast te stellen:

1° van de hypotheekschulden waarvan de inschrijving, ten dage waarop de nalatenschap openviel, vervallen was sedert één jaar of doorgehaald was;

2° van de interesten der al dan niet hypothecaire schulden, van de huur- en pachtsommen, boven het vervallen en het lopend jaar;

3° van de sedert meer dan een jaar vóór het overlijden verschenen termijnen van schuldbekentenissen waarvan het bedrag bij annuïteiten wordt afgedaan.