law : inheritance : debt

Wetboek Successierechten: Aannemelijk passief
Artikel 33

Worden niet aangenomen, de schulden aangegaan door de overledene ten behoeve van een zijner erfgenamen, legatarissen of begiftigden of van tussenpersonen.

Deze bepaling is van toepassing ...

...

Evenwel, worden bedoelde schulden aangenomen:

...

successierechten