law : inheritance : debt
Wetboek Successierechten
Aannemelijk passief
Artikel 33 anno 2007 voor heel Belgie:

Worden niet aangenomen, de schulden aangegaan door de overledene ten behoeve van een zijner erfgenamen, legatarissen of begiftigden of van tussenpersonen.
...

Als tussenpersonen worden beschouwd, de in artikelen 911, laatste alinea, en 1100 van het Burgerlijk Wetboek vermelde personen.