law : inheritance : debt
erfgenaam
Wetboek Successierechten -

Hoofdstuk I : vestiging van de rechten : (Fictiebepalingen)

Artikel 4 :
Worden met het oog op de heffing van het successierecht als legaten beschouwd:

1° alle schulden alleenlijk bij uiterste wil erkend;

2° alle schuldbekentenissen van sommen die een bevoordeling vermommen onder het voorkomen van een contract ten bezwarenden titel, en niet aan het voor de schenkingen gevestigd registratierecht werden onderworpen.

(3° alle schenkingen onder de levenden van roerende goederen die de overledene heeft gedaan onder de opschortende voorwaarde die vervuld wordt ingevolge het overlijden van de schenker.
Art. 4 : 3° alleen voor Vlaanderen)

Commentaar

Wetboek Successierechten: Aannemelijk passief :
Artikel 32: Worden uitgesloten uit het passief, de bij artikel 4 voorziene schulden.

In plaats van deze schulden van het passief te kunnen aftrekken, zullen ze ingevolge de fictiebepaling juist als een actief van de nalatenschap wordt beschouwd.

In plaats van dat deze "schulden van de overledene" de successierechten verminderen, zullen ze juist de successierechten verhogen.

successierechten