law : inheritance : declaration
Wetboek Successierechten : Aangifte van nalatenschap

Afdeling II : Personen verplicht tot aangifte - Bevoegd kantoor

Artikel 38: De aangifte van successie dient ingeleverd:

1° bij overlijden van een Rijksinwoner: ....

2° in geval van overlijden van een persoon die geen Rijksinwoner is: .....

3° bij afwezigheid: ......

4° in het geval voorzien in artikel 37, 1°: door de ingestelde rechtspersoon, ten kantore waar de belasting nog te betalen blijft;

5° in de gevallen bedoeld in artikel 37, 2° tot 4°: door de hiervoren aangewezen personen, tenzij slechts bepaalde erfgenamen, legatarissen of begiftigden uit de gebeurtenis voordeel trekken, in welk geval deze alleen tot aangifte zijn verplicht. De aangifte moet worden ingeleverd ten kantore waar de eerste aangifte werd neergelegd;

6° in geval van ophouding van vruchtgebruik, door de erfgenamen blote eigenaars of hun rechtverkrijgenden, ten kantore waar de voor de overdracht van de blote eigendom verschuldigde rechten in schorsing gebleven zijn;

7° in geval van fideïcommis: door de verwachter alleen, indien de overdracht geschiedt ten gevolge van het overlijden van de bezwaarde erfgenaam, en door de verwachter en de bezwaarde, wanneer de goederen op de verwachter overgaan tijdens het leven van de bezwaarde, ten kantore waar de nalatenschap van hem die de beschikking gedaan heeft aangegeven werd.

Wetsgeschiedenis