law : inheritance : declaration

Opstelling van de aangifte van nalatenschap

Identiteit van de overledene - Identiteit van de aangevers - Erfopvolging - Erfrechtelijk actief en passief - Balans - Vergoedingen - Bijzondere legaten - Slotbepalingen

Toebedeling van het gemeenschappelijk vermogen (1997)


Schenkingen 3 jaar voor overlijden (1997)


Bedingen ten behoeve van een derde (1997)


Verkrijgingen door de overledene voor het vruchtgebruik en door een erfgenaam, legataris of begiftigde voor de blote eigendom (1997)

Verdelingen met een vruchtgebruik, rente of een ander levenslang recht voor de overledene (1997)

Verkopingen en andere vervreemdingen onder bezwarende titel door de overledene met een voorbehoud van vruchtgebruik of een ander levenslang recht (1997)

Schulden alleen bij testament erkend en schuldbekentenissen onder levenden (1997)

Andere vormen van bijzondere legaten (1997)
Notarieel fiscaal recht