law : inheritance : declaration

Wetboek van Successierechten - Hoofdstuk V : Aangifte van nalatenschap

Afdeling IV : Vorm en inhoud

Artikel 42 : De aangifte van nalatenschap vermeldt: ...  Vlaanderen

Artikel 43 :

In strijd met de voorschriften van nummer VI van artikel 42, mogen het voorwerp ener globale aangifte en globale raming uitmaken, elke van hiernavermelde groepen van goederen, behalve voor de kunstwerken wanneer een of meer van die werken in betaling van successierechten worden aangeboden overeenkomstig artikel 83-3:

1° de onroerende goederen, andere dan de onroerende goederen door bestemming, hieronder aangeduid, die een enig bedrijf of een enkel domein geheel uitmaken;

2° onder de voorwerpen die tot een landbouwbedrijf dienen:

a) elke soort van dieren;

b) het landbouwgereedschap;

c) de bezaaiingen en andere vruchten te velde;

d) de zaden, de waren, het stro en de meststoffen;

3° wat betreft de voorwerpen dienende tot een nijverheidsbedrijf:

a) de werktuigen;

b) de vervaardigde of bereide koopwaren en de grondstoffen;

4° wat betreft de voorwerpen dienende tot een handelsbedrijf:

a) het materieel en de bedrijfstoestellen;

b) de koopwaren;

5° de kledingstukken, de juwelen, de boeken en alle andere voorwerpen tot persoonlijk gebruik van de overledene;

6° de stoffering, het vaatwerk, het keukengereedschap en andere voorwerpen van gelijke aard;

7° de verzamelingen van schilderijen, porselein, wapens en andere voorwerpen;

8° de wijn en andere waren.

Artikel 44


In geval van ophouding van vruchtgebruik, vermeldt de aangifte:

1° naam, voornamen, beroep, domicilie, geboorteplaats en -datum van de aangever en, desvoorkomend, van de echtgenoot der aangeefster;

2° de keus van woonplaats voorzien in artikel 42, nummer V;

3° naam, voornamen en laatste domicilie van de overledene wiens nalatenschap aanleiding gegeven heeft tot de in schorsing gebleven rechten, alsmede datum van zijn overlijden;

4° de uiteenzetting van het feit dat tot de eisbaarheid der belasting geleid heeft;

5° de waarde in volle eigendom van het goed op de datum van de jongste overdracht van de blote eigendom, in geval van toepassing van artikel 58.

Artikel 45


Voor het opstellen der aangiften van nalatenschap wordt de Minister van Financiën ertoe gemachtigd het gebruik voor te schrijven van gedrukte formulieren, door het bestuur verkocht, er de afmetingen en gebruiksvoorwaarden van te regelen en de prijs van die formulieren te bepalen.

Artikel 46

Indien de door de overledene nagelaten lichamelijk roerende goederen verzekerd waren tegen brand, diefstal of enig ander risico zijn de aangevers er toe gehouden te vermelden, voor alle op de overlijdensdag van kracht zijnde polissen, de naam of de firma en het domicilie van de verzekeraar, de datum van de polis en zijn nummer alsook de verzekerde goederen en de verzekerde waarde; tevens moet ze uitdrukkelijk bevestigen dat, naar hun weten, de goederen het voorwerp van geen andere polissen uitmaakten.

Waren de goederen in kwestie niet verzekerd op de overlijdensdag, dan moeten de aangevers dit uitdrukkelijk in de aangifte bevestigen.