law : inheritance : declaration

Model aangifte van nalatenschap

(Model dat van toepassing is in Vlaanderen in 2008)

De ondergetekende:

Verklaart:

Dat  zijn echtgenote, mevrouw  overleden is te   op

Dat zij gehuwd waren onder het wettelijk stelsel.

Dat de overledene heeft nagelaten als enige wettige reservataire erfgenaam:
 - de heer , wonende te , echtgenoot, voornoemd.

Dat de overledene bij openbaar testament gedicteerd aan notaris met standplaats te  op , geregistreerd te  op , boek  blad  nummer, over de nalatenschap heeft beschikt als volgt:

"Ik stel aan als algemene legataris mijn echtgenoot de heer , geboren te  op  met mij wonende, om over al de goederen  van mijn nalatenschap te beschikken en er het genot van te hebben vanaf mijn overlijden".........
Dat de nalatenschap bijgevolg volledig toekomt aan de erfgenaam, te weten:
 - de heer  voornoemd.


Dat er binnen de drie jaren die het overlijden voorafgaan, door de overledene geen giften gedaan werden die geregistreerd zijn of die door het overlijden verplicht registreerbaar zouden geworden zijn.

Dat dit overlijden geen aanleiding geeft tot ophoud van vruchtgebruik of overdracht van  fideï-commis.

Dat de lichamelijke roerende goederen en voorwerpen verzekerd zijn tegen brandgevaar voor een (overdreven) geïndexeerde waarde van  euro bij  te , onder polis nummer

Dat de fiscale woonplaats van de overledene gedurende de vijf jaar voorafgaand aan het overlijden, ononderbroken gevestigd was in Vlaanderen, te  welke woning de laatste gezinswoning was.

Dat de nalatenschap als volgt is samengesteld: