Aangifte van nalatenschap in Belgie

Successierechten

Vermelding van de identiteit van de overledene

 

Vermelding van de identiteit van de aangevers (erfgenamen en legatarissen)

 

Vermelding betreffende de erfopvolging

 

Aanduiding van het erfrechtelijk actief en passief

Actief, Passief,

 

Balans

 

Vergoedingen

 

Bijzondere legaten

- Ongelijke verdeling gemeenschappelijk vermogen van gehuwden,

- Schenkingen binnen de 3 jaar voor het overlijden

- Beding ten behoeve van een derde (art 8 W.Succ)

- Verdeligen met een vruchtgebruik, rente of een ander levenslang recht voor de overledene (art 10 W.Succ)

- Verkopen en andere vervreemdingen onder bezwarende titel door de overledene met een voorbehoud van vruchtgebruik of een ander levenslang recht (art 11 W.Succ)

- Schulden alleen bij testament erkend en schuldbekentenissen onder levenden (art 4 W.Succ.)

 

Slotbepalingen

-ophouding van vruchtgebruik en erfstellingen over de hand

- schenkingen gedurende de laatste drie jaren

- verzekering van lichamelijk roerende goederen

Successierechten

2747.com / law / inheritance / funeral expenses

contact

Successierechten

Het opstellen van notariele akten

Testamenten

Familiaal vermogensrecht

De verkoopakte

De erfgenamen hebben minstens 5 maanden tijd om een aangifte van nalatenschap in te dienen ... meer info

Het passief van de nalatenschap omvat onder andere de kosten van de laatste ziekte, in de mate dat die nog niet betaald werden voor het overlijden. Men dient in 2005 origineel van de factuur bij de aangifte te voegen, evenals bewijs van betaling op een datum na het overlijden.

Het tarief bij een notaris om een aangifte van nalatenschap in te dienen bedraagt ongeveer 0,5% ...

Soms staat niet vast wie de erfgenamen zijn en voor welk deel .