Belgisch Burgerlijk Wetboek

Titel I. - Erfenissen.

Hoofdstuk VI. - Verdeling en inbreng

Afdeling I. - De rechtsvordering tot verdeling en haar vorm

.....

Art. 837. De echtgenoot en de afstammelingen uit zijn huwelijk met de overledene kunnen de kinderen die tijdens dat huwelijk met een andere persoon dan genoemde echtgenoot verwekt zijn, van de verdeling in natura uitsluiten, tenzij die kinderen in de gemeenschappelijke woning zijn opgevoed.

De aldus van de verdeling in natura uitgesloten kinderen ontvangen de tegenwaarde van hun deel die zo nodig door een deskundige geraamd zal worden. Wat die erfgenamen krachtens de artikelen 843 en 844 verplicht zijn in te brengen wordt van die tegenwaarde afgetrokken.

De mogelijkheid om hen van de verdeling in natura uit te sluiten bestaat evenwel niet voor afstammelingen die uit het huwelijk gesproten zijn indien dit laatste voor het openvallen van de nalatenschap is ontbonden.

 

Overspelige afstammelingen

(Art. 837 BW anno 2006 zoals ingevoerd bij art. 74 Wet 31-03-1987 inzake hervorming van het afstammingsrecht.)

Met de hervorming van het afstammingsrecht in 2006 is deze wetsbepaling afgeschaft omwille van de discriminatie tussen de kinderen die ze meebrengt.