verdeling
Belgisch Burgerlijk Wetboek : Boek 3 - Titel I. - Erfenissen
Hoofdstuk VI. - Verdeling en inbreng:
Afdeling I. - De rechtsvordering tot verdeling en haar vorm

Art. 819. Wanneer alle erfgenamen aanwezig zijn en meerderjarig, is geen verzegeling van de goederen der nalatenschap nodig, en kan de verdeling geschieden in zodanige vorm en bij zodanige akte als de belanghebbende partijen dienstig oordelen.
  (Wanneer niet alle erfgenamen aanwezig zijn, er zich onder hen minderjarigen of onbekwaamverklaarden bevinden, moet binnen de kortst mogelijke tijd verzegeling plaatshebben, hetzij op vordering van de procureur des Konings, hetzij ambtshalve door de vrederechter binnen wiens kanton de erfenis is opengevallen, (onder voorbehoud van de toepassing van artikel 1154 van het Gerechtelijk Wetboek).) <W 10-05-1960, art. 2> <W 2001-04-29/39, art. 32, 006; Inwerkingtreding : 01-08-2001>