verdeling
Belgisch Burgerlijk Wetboek : Boek 3 - Titel I. - Erfenissen
Hoofdstuk VI. - Verdeling en inbreng:
Afdeling I. - De rechtsvordering tot verdeling en haar vormArt. 828. <W 31-03-1987, art. 73> De erfgenamen wier van banden van verwantschap met de overledene niet zijn vastgesteld en die hun rechten niet hebben opgeëist binnen zes maanden na het openvallen van de nalatenschap, kunnen de geldigheid van de handelingen die later te goeder trouw zijn verricht door de andere erfgenamen of legatarissen, niet meer betwisten noch hun aandeel in natura opvorderen van de goederen die door deze laatsten na die termijn zijn vervreemd of verdeeld.
  De erfgenaam die niet bij de verdeling werd betrokken, behoudt het recht om de tegenwaarde van zijn aandeel te vorderen.