verdeling
Belgisch Burgerlijk Wetboek : Boek 3 - Titel I. - Erfenissen
Hoofdstuk VI. - Verdeling en inbreng:
Afdeling I. - De rechtsvordering tot verdeling en haar vorm

Art. 840. Verdelingen, overeenkomstig de hierboven voorgeschreven regels gedaan, hetzij door voogden (met machtiging van de vrederechter van de plaats waar de voogdij is opengevallen), hetzij door ontvoogde minderjarigen met bijstand van hun curator, hetzij namens afwezigen of niet aanwezigen, zijn definitief; zij zijn slechts provisioneel, indien de voorgeschreven regels niet zijn nagekomen. <W 2001-04-29/39, art. 33, 006; Inwerkingtreding : 01-08-2001>