Wetboek van Successierechten - Hoofdstuk V : Aangifte van nalatenschap

Afdeling IV : Vorm en inhoud

Artikel 42 Vlaamse wetboek van successierechten anno 2007:
.....

VIII. De aanduiding van elk der schulden die in mindering van het belastbaar actief kunnen toegelaten worden, met opgave van naam, voornamen en domicilie van de schuldeiser, van de oorzaak der schuld en van de datum der akte, zo er een bestaat. Als de afwijking vermeld in artikel 48, § 2, derde lid, van toepassing is, moet bij de schulden die specifiek werden aangegaan om de gezinswoning te verwerven of te behouden uitdrukkelijk worden vermeld dat ze met dat doel werden aangegaan.

Rechtsleer

Belgian inheritance tax