Wetboek van Successierechten - Hoofdstuk I : Vestiging van de rechten

Artikel 2: Deze rechten zijn verschuldigd op de erfgoederen ongeacht of zij ingevolge wettelijke devolutie, uiterste wilsbeschikking of contractuele erfstelling worden overgemaakt.
Ze zijn, bovendien, verschuldigd in de gevallen aangeduid onder artikelen 3 tot 14.

Afdeling II : Overdrachten en beschikkingen gelijkgesteld met overgangen uit oorzaak van dood

Artikel 12 anno 2007 voor heel Belgie:

Wanneer er, in de gevallen voorzien onder artikelen 9, 10 en 11, niet bewezen wordt dat de verrichting geen bevoordeling verbergt, doch er uitgemaakt wordt dat de overledene werkelijk het levenslang recht genoten heeft, is er aanleiding toe, op de belastbare grondslag, ten dage van het openvallen der nalatenschap, een evenredige vermindering toe te passen zoals deze voorzien onder de tweede alinea van artikelen 10 en 11, en zulks rekening gehouden met de waarde van bedoeld levenslang recht gekapitaliseerd tegen 4 % en volgens het werkelijk aantal volle jaren gedurende dewelke de overledene het genoten heeft; gaat het om een vruchtgebruik of ander zakelijk levenslang recht, dan dient de waarde van het in aanmerking te nemen jaarlijks inkomen forfaitairlijk vastgesteld op 4 % van de waarde van de volle eigendom van het goed ten dage van het contract.