Wetboek van Successierechten - Hoofdstuk I : Vestiging van de rechten

Afdeling II : Overdrachten en beschikkingen gelijkgesteld met overgangen uit oorzaak van dood

Artikel 14 lid 2 anno 2007 voor heel Belgie:

Artikelen 9 tot 13 zijn niet van toepassing:

indien

de derde, in het geval van  artikel 9,

de mederechthebbende in de onverdeeldheid, verkrijger van de blote eigendom of belast met het levenslang recht, in het geval van artikel 10,

de verkrijger of de overnemer, in het geval van artikel 11,

niet behoren tot de soort van personen vermeld in de alinea's 1, 2 en 3 van artikel 33.

Rechtsleer

Belgian inheritance tax