law - inheritance - forced heir

De reservataire erfgenamen

De reservataire erfgenamen zijn niet verplicht hun reservatair erfdeel op te eisen. Na het openvallen van de nalatenschap kunnen zij er gewoon aan verzaken.

Na het openvallen van de nalatenschap kan men een fictieve massa maken van alle goederen die tot het vermogen van de erflater behoord hebben, inbegrepen de goederen die hij tijdens zijn leven onder welke vorm ook heeft weggeschonken.

Op basis van die fictieve massa zal dan het beschikbaar deel en het reservataire erfdeel van de reservataire erfgenamen berekend worden.

De reservataire erfgenaam die vaststelt dat hij zijn reservatair erfdeel niet zal kunnnen krijgen, kan de vordering tot inkorting instellen.

Kinderen

Indien er 1 kind tot de nalatenschap komt, moet het minstens de helft van de nalatenschap verkrijgen

Komer er 2 kinderen tot de nalatenschap dan moeten zij ieder minstens 1/3de deel erven

Komen er meer dan 2 kinderen tot de nalatenschap, dan moeten zij samen minstens 3/4de deel van de nalatenschp erven

De langstlevende echtgenoot

Indien de overledene gehuwd was moet zij minstens het vruchtgebruik op de gezinswoning en het daarin aanwezige huisraad in vruchtgebruik erven. Van de totale nalatenschap dient zijn minstens de helft in vruchtgebruik te erven.

Voorvaderen

Zowel de vaderllijke lijn als de moederlijke lijn moeten ieder minstens 1/4de deel van de nalatenschap van hun vooroverleden afstammeling erven.

 
Zie ook : Wie zijn de erservataire erfgenamen?

2747.com / law / inheritance / forced heir

contact

Erfrecht

 

Testamenten

Schenkingen