Artikel 55quater Vlaamse Wetboek Van Successierechten anno 2003

1. Van het recht van successie en van het recht van overgang bij overlijden wordt vrijgesteld de waarde van de onroerende goederen die te beschouwen zijn als bos, zoals bedoeld in artikel 3 van het bosdecreet van 13 juni 1990. Deze vrijstelling geldt zowel voor de grond- als voor de opstandswaarde.

2. Deze vrijstelling wordt slechts toegepast wanneer er voldaan is aan de volgende voorwaarden:

1 voor het bos werd een door het bosbeheer goedgekeurd beheersplan opgemaakt overeenkomstig de bepalingen en uitvoeringsbepalingen van het bosdecreet van 13 juni 1990, dat tevens voldoet aan de door de Vlaamse regering vast te stellen criteria voor duurzaam bosbeheer zoals bedoeld in artikel 41, tweede lid, van hetzelfde decreet;

2 in de aangifte van nalatenschap moet uitdrukkelijk om de toepassing van artikel 55quater worden verzocht en moeten de verzoekers verklaren kennis te hebben van het bepaalde in artikel 13bis van het bosdecreet van 13 juni 1990. Bij de aangifte moet een attest gevoegd worden, uitgereikt door het Vlaamse Gewest, waaruit blijkt dat voldaan is aan de voorwaarden vermeld sub 1). De Vlaamse regering legt de nadere regels met betrekking tot dit attest vast.

3. De bevoegde ontvanger levert ter gelegenheid van de berekening van de verschuldigde successierechten aan het Vlaamse Gewest een attest af waaruit het bedrag van het genoten voordeel blijkt. De Vlaamse regering legt de nadere regels met betrekking tot dit attest vast.

(Art. 55quater zoals ingevoegd bij art. 3, D 09.05.2003 (B.S. 02.06.2003) van toepassing met ingang van 01.01.2003.

 

2747.com / law / .. Belgie

contact

Notarieel recht

Vennootschapsrecht

Burgerlijk recht

Fiscaal recht