erfgenaam
Wetboek van Successierechten - Hoofdstuk V : Aangifte van nalatenschap - Afdeling IV : Vorm en inhoud : Artikel 42: De aangifte van nalatenschap vermeldt:
....
VIIIbis. De aangifte vermeldt of de overledene ten bate van zijn erfgenamen, legatarissen of begiftigden schenkingen onder levenden heeft gedaan die vastgesteld werden door akten, welke dagtekenen van minder dan drie jaar vóór de datum van het overlijden en vóór dezelfde datum tot de formaliteit der registratie aangeboden werden of verplichtend registreerbaar geworden zijn; zo ja, duidt zij de begunstigde persoon aan en geeft de datum der akten of aangiften op alsmede de grondslag waarop het registratierecht werd of dient geheven. Die bepaling is toepasselijk welke ook de datum van de akte weze, indien de schenking gedaan werd onder een schorsende voorwaarde die vervuld werd ingevolge het overlijden van de schenker of minder dan drie jaar vóór dit overlijden.

Schenkingen in de periode van 3 jaar voorafgaand aan het overlijden

Indien er geen registratierecht op deze schenkingen werd betaald, zal er een successierecht op worden geheven krachtens artikel 7.