Wetboek van Successierechten - Hoofdstuk V : Aangifte van nalatenschap

Afdeling IV : Vorm en inhoud

Artikel 46 anno 2007:

Indien de door de overledene nagelaten lichamelijk roerende goederen verzekerd waren tegen brand, diefstal of enig ander risico zijn de aangevers er toe gehouden te vermelden, voor alle op de overlijdensdag van kracht zijnde polissen, de naam of de firma en het domicilie van de verzekeraar, de datum van de polis en zijn nummer alsook de verzekerde goederen en de verzekerde waarde; tevens moet ze uitdrukkelijk bevestigen dat, naar hun weten, de goederen het voorwerp van geen andere polissen uitmaakten.

Waren de goederen in kwestie niet verzekerd op de overlijdensdag, dan moeten de aangevers dit uitdrukkelijk in de aangifte bevestigen.