Wetboek der successierechten : Hoofdstuk IX: Betaling der rechten en boeten

Afdeling IV : Moratoire interest

Artikel 81

Artikel 82: Voor de berekening van de interest wordt iedere maand voor dertig dagen aangerekend.

De interest wordt berekend per vijftien dagen; ieder breuk van vijftien dagen wordt verwaarloosd.

Hij wordt tot de hogere cent afgerond.

Geen interest wordt gevorderd indien de voor rechten te betalen som lager is dan 5 EUR.

De gedeeltelijke betalingen mogen, met de instemming van het bestuur, vooreerst op het kapitaal toegerekend worden.

Wetsgeschiedenis