Wetboek der successierechten : Hoofdstuk IX: Betaling der rechten en boeten

Afdeling IV : Moratoire interest

Artikel 81 : Indien het recht niet betaald wordt binnen de onder de eerste alinea van artikel 77 voorziene termijn, is de wettelijke interest, tegen de rentevoet bepaald in burgerlijke zaken, van rechtswege verschuldigd te rekenen van het verstrijken van bedoelde termijn.

De rechtspersoon, die de onder artikel 80, eerste lid, voorziene schorsing genoten heeft, moet de interest betalen alsof hij die schorsing niet genoten had.

Over de rechten waarvan de invordering met toepassing van artikel 80, tweede lid, wordt geschorst, is de interest slechts verschuldigd in de mate waarin die rechten niet door de inbetalinggeving worden voldaan.

Artikel 82 : Voor de berekening van de interest wordt iedere maand voor dertig dagen aangerekend.

De interest wordt berekend per vijftien dagen; ieder breuk van vijftien dagen wordt verwaarloosd.

Hij wordt tot de hogere cent afgerond.

Geen interest wordt gevorderd indien de voor rechten te betalen som lager is dan 5 EUR.

De gedeeltelijke betalingen mogen, met de instemming van het bestuur, vooreerst op het kapitaal toegerekend worden.