erfgenaam
Belgisch Burgerlijk Wetboek - Boek III - Eerste titel. Erfenissen
Hoofdstuk III. Onderscheiden orden in de erfopvolging
Afdeling VI. - Erfopvolging in de zijlijn

Art. 750 BW anno 2006:

Bij vooroverlijden van vader en moeder van een persoon die zonder nakomelingschap gestorven is, worden zijn broeders en zusters of hun afstammelingen tot de nalatenschap geroepen, met uitsluiting van de bloedverwanten in de opgaande lijn en van de overige bloedverwanten in de zijlijn.

Zij erven ofwel uit eigen hoofde, ofwel bij plaatsvervulling, overeenkomstig hetgeen in afdeling II van dit hoofdstuk is bepaald.