erfgenaam

Belgisch Burgerlijk Wetboek - Boek III - Eerste titel. Erfenissen -
Hoofdstuk III. Onderscheiden orden in de erfopvolging

Afdeling III. Erfopvolging in de nederdalende lijn

Art. 745 BW

   De kinderen of hun afstammelingen erven van hun ouders, grootouders of verdere bloedverwanten in de opgaande lijn, zonder onderscheid van geslacht of van eerstgeboorte, ook al hebben zij niet dezelfde ouders en ongeacht de wijze waarop hun afstamming is vastgesteld.
  
Zij erven voor gelijke delen en bij hoofden, wanneer zij allen in de eerste graad staan en uit eigen hoofde geroepen worden; zij erven bij staken, wanneer zij allen of een gedeelte van hen bij plaatsvervulling opkomen.Kinderen erven van hun ouders

Kleinkinderen ervan van hun grootouders als alle kinderen overleden zijn.

Een kleinkind kan ook bij plaatsvervulling erven van een grootouder (art ). Het komt dan in de plaats van het vooroverleden kind van de grootouder. Het komt dan in de plaats van zijn eigen vooroverleden ouder met andere woorden.