Wetboek van Successierechten : Hoofdstuk 15 : Verjaring
Artikel 137 - Artikel 138 - Artikel 139 - Artikel 140/1 - Artikel 140/2

Artikel 140/2


De verjaringen voor de teruggaaf van rechten, interesten en boeten worden gestuit door een met redenen omklede aanvraag genotificeerd bij ter post aangetekend schrijven aan de ontvanger die de ontvangst heeft gedaan of aan de gewestelijke directeur van de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen; ze worden eveneens gestuit op de wijze en onder de voorwaarden voorzien door artikelen 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

Zo de verjaring gestuit werd door de aan de ontvanger of directeur genotificeerde aanvraag, is er een nieuwe verjaring van twee jaar, die slechts op de wijze en onder de voorwaarden voorzien bij artikelen 2244 en volgende van het Burgerlijk Wetboek kan worden gestuit, verworven twee jaar na de datum waarop de beslissing, waarbij de aanvraag werd verworpen, aan belanghebbende bij ter post aangetekend schrijven genotificeerd werd.

De afgifte van de brieven ter post geldt als notificatie van de volgende dag af.