Verjaring van successierechten in Belgie

De aangifte van nalatenchap moet worden ingediend. Vanaf datum van indiening van de aangifte van nalatenschap begint een termijn te lopen van 2 jaar gedurende dewelke de fiscus de waarde van de aangegeven goederen kan betwisten. Na twee jaren kan dus geen discussie meer ontstaan over de waarde van de activa.

Indien de erfgenamen bepaalde eigendommen van de overledene niet hebben aangegeven, zal pas na 10 jaar de zaak verjaard zijn.

 

 

2747.com / law / inheritance / limitation

contact