Vruchtgebruik

Afdeling IV. Erfopvolging van de langstlevende echtgenoot

Art. 745bis -
Art. 745ter - Art. 745quater - Art. 745quinquies - Art. 745sexies - Art. 745septies

§ 1. Wanneer de overledene afstammelingen, geadopteerde kinderen of afstammelingen van deze achterlaat, verkrijgt de langstlevende echtgenoot het vruchtgebruik van de gehele nalatenschap.
   Wanneer de overledene andere erfgerechtigden achterlaat, verkrijgt de langstlevende echtgenoot de volle eigendom van het deel van de eerststervende in het gemeenschappelijk vermogen en het vruchtgebruik van diens eigen vermogen.
   Wanneer de overledene geen erfgerechtigden achterlaat, verkrijgt de langstlevende echtgenoot de volle eigendom van de gehele nalatenschap.

§ 2. De langstlevende echtgenoot heeft bovendien het vruchtgebruik van de goederen onderworpen aan het recht van wettelijke terugkeer waarin de artikelen 366, § 1 en 2, 747 en 766 voorzien, tenzij in de akte van schenking of in het testament anders is bepaald.

In 2007 werd hier een
§ 3 toegevoegd.