De ouders of de voogd mogen mits machtiging van de Vrederechter een nalatenschap aanvaarden

 

Een minderjarige erfgenaam

Zijn ouders of de voogd zullen machtiging aan de vrederechter moeten vragen om de nalatenschap te aanvaarden. Deze aanvaarding zal moeten gebeuren onder voorrecht van boedelbeschrijving.

machtiging door de Vrederechter

Art. 410 Belgisch Burgerlijk Wetboek. 1. De vrederechter moet de voogd bijzondere machtiging verlenen om :

5 een nalatenschap, een algemeen legaat of een legaat onder algemene titel te verwerpen of te aanvaarden, wat slechts onder voorrecht van boedelbeschrijving kan geschieden;
6 een schenking of een legaat onder bijzondere titel te aanvaarden;
7 de minderjarige in rechte te vertegenwoordigen als eiser bij de andere rechtsplegingen en handelingen dan die bedoeld in de artikelen 1150, 1180-1 en 1206 van het Gerechtelijk Wetboek;
8 een overeenkomst van onverdeeldheid te sluiten;

11 een dading aan te gaan of een arbitrage-overeenkomst te sluiten;
12 een handelszaak voort te zetten die is verkregen door wettelijke erfopvolging of door erfopvolging krachtens uiterste wil. Het bestuur van de handelszaak mag worden opgedragen aan een bijzondere bewindvoerder onder het toezicht van de voogd. De vrederechter kan zijn toestemming te allen tijde intrekken;

 

 

Volgende bladzijde >>