inheritance - possession

Bezit der nalatenschap

Saisine

De saisine is het wettig bekleden met het bezit der nalatenschap, na het louter feit van het overlijden. De wettelijke erfgenamen genieten steeds de saisine. Zij moeten niets doen om het bezit der nalatenschap te krijgen. Toch hebben ook zij de mogelijkheid de nalatenschap te verwerpen.

 

Inbezitstelling

De erfopvolgers die de saisine missen, moeten de nalatenschap eerst aanvaarden en zich vervolgens in het bezit laten stellen. Bestaan er erfopvolgers met saissine dan zullen de andere erfopvolgers zich tot hen richten om zich in het bezit te laten stellen. Ingeval die er niet zijn of indien die de inbezitstelling (legaatsaflevering) weigeren, richt men zich tot de rechtbank.

Bij een eigenhandig of een internationaal testament zal de algemene legataris zich in het geval van artikel 1006 BW steeds door de voorzitter van de rechtsbank in het bezit van de nalatenschap moeten laten stellen (art. 1008 BW).

 

2747.com / law / inheritance / possession

contact

Het opstellen van notariele akten

Successierechten

Zakenrecht

Internationaal privaatrecht

Testamenten

Huwelijksvermogensrecht

Familiaal vermogensrecht

Vennootschapsrecht

Erfrecht

Schenkingen

 

Artikel 1006 Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2006: "Wanneer, bij het overlijden van de erflater, geen erfgenamen bestaan aan wie de wet een voorbehouden erfdeel op diens goederen toekent, treedt de algemene legataris, door de dood van de erflater, van rechtswege in het bezit, zonder de afgifte te moeten vragen."

Artikel 1008 Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2006: "In het geval van artikel 1006 moet de algemene legataris, indien het een eigenhandig of internationaal testament betreft, zich in het bezit doen stellen door een beschikking van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de erfenis is opengevallen, geschreven onderaan op een verzoekschrift, waarin melding wordt gemaakt van de deponering bedoeld in artikel 976."

Bezit van een nalatenschap

Alle goederen van de overledene worden eigendom van de erfgenamen die de nalatenschap aanvaarden.

Wie heeft het recht de inbezitstelling te vragen?

by 2747.com / law / erfrecht