erfgenaam
Wetboek van Successierechten

- Hoofdstuk I : Vestiging van de rechten

- Hoofdstuk II : Belastbaar actief - Afdeling II : Recht van overgang bij overlijden

Artikel 18

Het recht van overgang bij overlijden, is zonder aftrekking van lasten, verschuldigd op de algemeenheid der in België gelegen onroerende goederen, die aan de overledene of aan de afwezige toebehoren.

Werkelijk domicilie van de overledene

Of de overledene in Belgie woont of niet, speelt wel een grote rol voor de berekening van de Belgische Successierechten:

- Voor rijksinwoners wordt een recht van successie gevestigd op de algemeenheid der goederen die aan de overledene toebehorend.

- Voor niet-rijksinwoners wordt een recht van overgang bij overlijden gevestigd op de in Belgie gelegen onroerende goederen.

Waar de erfgenamen wonen speelt geen enkele rol.