Verwerping van een nalatenschap

De verwerping van een nalatenschap wordt niet vermoed : zij kan voortaan alleen gedaan worden op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de erfenis is opengevallen, in een bijzonder daartoe gehouden register.en in het register waarin de akten van verwerping worden opgenomen.

Het recht om een nalatenschap te aanvaarden of te verwerpen verjaart door verloop van de tijd die voor de langste verjaring van onroerende rechten is vereist.

De erfgenaam die de nalatenschap verwerpt, wordt geacht nooit erfgenaam te zijn geweest. Het aandeel van hem die de nalatenschap verwerpt, komt door aanwas ten goede aan zijn medeërfgenamen; indien hij alleen is in zijn graad, vervalt het aan de volgende graad.

Volgende bladzijde >>

rechtinbelgie@2747.com