erfgenaam
Wetboek van Successierechten - Hoofdstuk I : Vestiging van de rechten

Afdeling I : Erfopvolging bij versterf en testamentaire erfopvolging

Artikel 1: Er wordt gevestigd:

een recht van successie op de waarde, na aftrekking van de schulden, van al wat uit de nalatenschap van een Rijksinwoner wordt verkregen;
...
Voor een Rijksinwoner wordt gehouden, hij die, op het ogenblik van zijn overlijden, binnen het Rijk zijn domicilie of de zetel van zijn vermogen heeft gevestigd.

Werkelijk domicilie

Om te bepalen of iemand Belgisch Rijksinwoner is, zal men moeten nagaan of hij werkelijk in Belgie woont.

Het officieel adres is daarbij maar een aanduiding, naast vele andere mogelijke aanknopingspunten. Er zijn heel wat problemen in dit verband met buitenlandse kaderleden die in Belgie verblijven.

Indien besloten wordt dat de overledene geen rijksinwoner is, en de overleden eigenaar is van onroerend goed dat in Belgie is gelegen, vestigt het wetboek van successierechten een recht van overgang bij overlijden. Het belastbaar actief beperkt zich dan tot deze onroerende goederen.