Wettelijke terugkeer

Ook genaamd de anomale nalatenschap. De wettelijke terugkeer is een ab intestato erfrecht.

Voorwaarden

De begiftigde mag geen nakomelingen hebben.

Wettelijke terugkeer en erfrecht van de langstlevende echtgenoot

 

2747.com / law / inheritance

contact

Erfrecht

Familiaal vermogenrecht

Successierechten

 

Artikel 747 Belgisch Burgerlijk Wetboek

De bloedverwanten in de opgaande lijn erven, met uitsluiting van alle anderen, de zaken door hen geschonken aan hun kinderen of afstammelingen die zonder nakomelingschap zijn gestorven, wanneer de geschonken zaken nog in natura aanwezig zijn in de nalatenschap.
Indien de zaken zijn vervreemd, bekomen de bloedverwanten in de opgaande lijn de prijs die daarvoor nog verschuldigd mocht zijn. Zij erven ook de rechtsvordering tot terugneming die de begiftigde mocht hebben.

Zie ook: recht van conventionele terugkeer

Artikel 745 bis paragraaf 2 Belgisch Burgerlijk Wetboek

De langstlevende echtgenoot heeft bovendien het vruchtgebruik van de goederen onderworpen aan het recht van wettelijke terugkeer waarin artikel 747 voorziet, tenzij in de akte van schenking of in het testament anders is bepaald.