Art. 101 Wetboek Successierechten anno 2006

Geen brandkast, in huur gehouden bij een persoon of bij een vereniging, gemeenschap of vennootschap die gewoonlijk brandkasten verhuurt, mag, na het overlijden van de huurder of van zijn echtgenoot, van een der medehuurders of van zijn echtgenoot, worden geopend tenzij in tegenwoordigheid van de verhuurder die er toe gehouden is, vr de inbezitneming door de rechthebbenden, de echt en deugdelijk verklaarde lijst van alle in de kast berustende effecten, sommen, waarden en hoe ook genaamde voorwerpen op te maken en ze aan de daartoe aangewezen ambtenaar van [de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen] af te geven. Deze lijst moet de effecten, sommen, waarden en hoe ook genaamde voorwerpen vermelden die zouden geborgen zijn in gesloten omslagen, colli's, dozen en koffertjes, welke zich in de brandkast bevinden.
De laatste twee alinea's van artikel 98 worden toepasselijk gemaakt.
Elke persoon die de brandkast wil openen of doen openen na het overlijden van de huurder of van dezes echtgenoot, van een der medehuurders of van dezes echtgenoot, moet vooraf het overlijden ter kennis van de verhuurder brengen.
Elke persoon die na het overlijden in de onwetendheid daarvan zaken heeft teruggenomen, welke in de brandkast voorhanden waren, is gehouden, zodra het overlijden hem bekend is, een overeenkomstig de eerste alinea van onderhavig artikel opgemaakte lijst der ten dage van de terugneming in de kast berustende zaken aan de bevoegde ambtenaar af te geven.

Deze bepaling werd ingevoerd bij art. 3 Besl. W. 4 mei 1940 (B.S., 8 mei 1940) en gewijzigd bij art. 240 W. 22 december 1989 (B.S., 29 december 1989), met ingang van 1 januari 1990.

 

VAN SINAY, T., De procedure van verzegeling en de verplichtingen aan derden opgelegd door het wetboek van successierechten, Not. Fisc. M. 1998, 132-135. Noot onder Vred. Berchem 12 maart 1997, not. fisc. m. 1998, 130, noot VAN SINAY, T. .

 

2747.com / law / inheritance / safe / Belgie

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht