Erfgenaam.be

Titel I : Erfenissen - Hoofdstuk IVOnregelmatige erfopvolging

Afdeling II. - Rechten van de staat

Art. 768. Bij gebreke van erfgerechtigden vervalt de nalatenschap aan de Staat, onverminderd de artikelen 100 en 104 van de wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Art. 769. Wanneer de Staat aanspraak maakt op de nalatenschap, moet hij de zegels doen leggen en een boedelbeschrijving doen opmaken in de vorm die is voorgeschreven voor de aanvaarding van nalatenschappen onder voorrecht van boedelbeschrijving.

Art. 770. De Staat moet de inbezitstelling vragen bij de rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied waarbinnen de erfenis is opengevallen. De rechtbank kan over de eis geen uitspraak doen dan na drie bekendmakingen en aanplakkingen in de gebruikelijke vorm, en na de procureur des Konings te hebben gehoord.

Art. 772. Indien de Staat de voorgeschreven formaliteiten niet heeft vervuld, kan hij worden veroordeeld tot schadevergoeding aan de erfgenamen die zich zouden aanmelden.

Wetsgeschiedenis