De nalatenschap en effecten in Belgie

This page in English.

Alle effecten op datum van overlijden op naam van de overledene bij een Belgische bank, zullen moeten worden bekendgemaakt aan de fiscus, zodat deze de betaling van het successierecht zal kunnen eisen.

Artikel 96 wetboek successierechten

De besturen en de openbare instellingen, de stichtingen van openbaar nut en de private stichtingen, alle verenigingen of vennootschappen die in BelgiŽ hun voornaamste instelling, een bijhuis of een om 't even welke zetel van verrichtingen hebben, mogen, na het overlijden van een Rijksinwoner die titularis van een inschrijving of effect op naam is, de overdracht, de overgang, de conversie of de betaling daarvan slechts bewerkstelligen, na de daartoe aangestelde ambtenaar van de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen bericht te hebben gegeven van het bestaan van de inschrijving of het effect op naam waarvan de overledene eigenaar is.
Wanneer de titularis van een inschrijving of effect op naam de overdracht, de overgang, de conversie of de betaling daarvan aanzoekt na het overlijden van zijn echtgenoot, moet hij dit overlijden ter kennis der betrokken inrichting brengen, en deze mag het aanzoek slechts inwilligen na de bevoegde ambtenaar bericht te hebben gegeven van het bestaan van de inschrijving of het effect waarvan de aanzoeker titularis was op de dag van het overlijden van zijn echtgenoot.
Indien de betrokken inrichting, na het overlijden van de echtgenoot van de titularis van een inschrijving of effect op naam en in de onwetendheid van dit overlijden, een overdracht, overgang, conversie of betaling heeft bewerkstelligd, is zij er toe gehouden, zodra zij kennis heeft van dit overlijden, de bevoegde ambtenaar bericht te geven van het bestaan van de inschrijving of het effect op de overlijdensdag.
Deze beschikking is eveneens toepasselijk indien er een overdracht, overgang, conversie of betaling plaats gegrepen heeft op verzoek van de lasthebber of wettelijke vertegenwoordiger van de titularis der inschrijving, na het overlijden en in de onwetendheid van het overlijden van de lastgever of van de onbekwame. In deze onderstellingen moet de lasthebber of de wettelijke vertegenwoordiger van de onbekwame, zodra hij kennis heeft van het overlijden van de lastgever of van de onbekwame, daarvan bericht geven aan de betrokken inrichting, die er alsdan toe gehouden is de in vorige alinea bedoelde kennisgeving aan de bevoegde ambtenaar over te maken.

Meer informatie

Contacteer de auteur van deze pagina.