Belgisch Burgerlijk Wetboek : Boek 3 :
Titel I : Erfenissen - Hoofdstuk III. - Onderscheiden orden in de erfopvolging

Afdeling II. - Plaatsvervulling

....
Artikel 744 BW anno 2007:

Men kan niet bij plaatsvervulling opkomen voor levende personen, doch alleen voor personen die overleden zijn.

Men kan bij plaatsvervulling opkomen voor hem wiens erfenis men verworpen heeft.

Plaatsvervulling geschiedt bij gelijktijdig overlijden zoals bij vooroverlijden.


Wetsgeschiedenis - Examenvraag 2003