Successierechten in WalloniŽ

Om een gunstig tarief te genieten dient een koppel een verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd minsten 1 jaar voor het overlijden

Voor de toepassing van hoofdstukken VI en VII wordt onder wettelijke samenwonenden verstaan de persoon die op de dag van het openvallen van de nalatenschap met de erflater samenwoonde en die met hem een verklaring van wettelijke samenleving afgelegd had overeenkomstig de bepalingen van boek III, titel Vbis van het Burgerlijk Wetboek, met uitzondering van twee personen die broers en/of zusters, oom en neef of nicht, en tante, neef of nicht zijn, voor zover de verklaring van wettelijke samenleving ontvangen werd meer dan een jaar voor het openvallen van de nalatenschap.

Successierechten