Vlaams wetboek der successierechten

Artikel 37

Een nieuwe aangifte moet ingeleverd worden:

1° in het geval van een aan machtiging of goedkeuring onderworpen legaat gemaakt aan een rechtspersoon, wanneer de machtiging of de goedkeuring voorkomt, indien, op dat ogenblik, de rechten nog niet betaald zijn;

2° wanneer, na het openvallen van de nalatenschap, de actieve samenstelling er van vermeerderd wordt, hetzij door het intreden van een voorwaarde of van elk ander voorval, hetzij door de erkenning van het eigendomsrecht van de overledene op door een derde bezeten goederen, hetzij door de oplossing van een geschil, tenzij de vermeerdering van actief het gevolg is van een ontbinding die haar oorzaak vindt in het niet-uitvoeren, door de erfgenamen, legatarissen of begiftigden, van de voorwaarden van een contract;

3° wanneer een verandering in de devolutie van de erfenis ontstaat;

4° in geval van aanwas of van terugvalling van eigendom, vruchtgebruik of van al ander tijdelijk of levenslang recht voortkomende van een ter zake des doods door de overledene genomen beschikking;

5° in geval van ophouding van vruchtgebruik dat een krachtens artikel 79 uit hoofde van de blote eigendom in schorsing gehouden successierecht opvorderbaar maakt, wanneer de erfgenaam blote eigenaar of zijn rechtverkrijgenden tot het genot van het volle goed komen door het overlijden van de vruchtgebruiker of door het verstrijken van de vaste of onzekere termijn waarvoor het vruchtgebruik gevestigd werd;

6° in geval van fideïcommis, wanneer de met de last van teruggaaf bezwaarde goederen aan de verwachter overgaan.

(Bijgewerkt tot Belgisch Staatsblad van 13 september 2007)

Nieuwe aangifte
inheritancetax