Vlaams wetboek der successierechten

Artikel 40

De termijn voor het inleveren van de aangifte van nalatenschap is vijf maand, te rekenen van de datum van het overlijden, wanneer dit zich in het Rijk heeft voorgedaan; zes maand, wanneer het overlijden in een ander land van Europa, en zeven maand, indien het overlijden buiten Europa heeft plaats gehad.

In geval van gerechtelijke verklaring van overlijden, begint de termijn te lopen, zodra het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan.

Gaat het om een aan een rechtspersoon gedaan legaat, zo loopt de voor de nieuwe aangifte in artikel 37, 1°, voorziene termijn te rekenen van de datum der machtiging of goedkeuring.

In geval van intreden van voorvallen voorzien in artikel 37, 2° tot 4°, loopt de termijn, indien het gaat om een betwist recht, te rekenen van de datum van het vonnis niettegenstaande verzet of beroep, of van de dading en, in de andere gevallen, te rekenen van de gebeurtenis.

In geval van ophouding van vruchtgebruik, loopt de termijn te rekenen van de datum van de onder artikel 37, 5°, bedoelde vermenging.

In geval van fideïcommis, loopt de termijn te rekenen van de datum der door het overlijden van de bezwaarde of anders teweeggebrachte devolutie. Zo de devolutie krachtens een contract bij vervroeging geschiedt, worden datum en plaats van het contract met datum en plaats van het overlijden gelijkgesteld.

---------------
Art. 40 : Lid 2 vervangen bij art. 50, W 09.05.2007 (B.S., 21.06.2007),
          met ingang van 01.07.2007.
          [Deze wijziging is van toepassing op personen die, vóór
          01.07.2007, verdwenen zijn of niet meer verschenen zijn
          in hun woon- of verblijfplaats en van wie men geen tijding
          heeft ontvangen.
          Wanneer het verzoekschrift tot verklaring van afwezigheid is
          ingediend vóór 01.07.2007, wordt het verzoek behandeld en
          berecht volgens de oude wet; het vonnis houdende verklaring
          van afwezigheid zal de gevolgen hebben die aan die wet
          verbonden zijn.]

(Bijgewerkt tot Belgisch Staatsblad van 13 september 2007)

Aangiftetermijn
inheritancetax