Vlaams wetboek der successierechten

Artikel 44

In geval van ophouding van vruchtgebruik, vermeldt de aangifte:

1° naam, voornamen, beroep, domicilie, geboorteplaats en -datum van de aangever en, desvoorkomend, van de echtgenoot der aangeefster;

2° de keus van woonplaats voorzien in artikel 42, nummer V;

3° naam, voornamen en laatste domicilie van de overledene wiens nalatenschap aanleiding gegeven heeft tot de in schorsing gebleven rechten, alsmede datum van zijn overlijden;

4° de uiteenzetting van het feit dat tot de eisbaarheid der belasting geleid heeft;

5° de waarde in volle eigendom van het goed op de datum van de jongste overdracht van de blote eigendom, in geval van toepassing van artikel 58.

(Bijgewerkt tot Belgisch Staatsblad van 13 september 2007)

Inhoud aangifte
inheritancetax