Wetboek der successierechten

Hoofdstuk VII : Vrijstellingen en verminderingen

Artikel 55bis (Vlaamse) anno 2006:

§1. Van het recht van successie worden vrijgesteld de maatschappelijke rechten als bedoeld in § 2 van dit artikel verworven tenminste vijf jaar vóór het openvallen van de nalatenschap en uiterlijk in het jaar 2005, hetzij door de overledene of door zijn echtgenoot en die gedurende genoemde termijn het voorwerp waren van een inschrijving op naam van de overledene of op naam van zijn echtgenoot of hetgeen verkregen wordt als terugbetaling van diezelfde maatschappelijke rechten. Wanneer de erflater ten tijde van de inschrijving niet opteerde voor de kapitalisatie van het aan het maatschappelijk recht periodiek toegekende inkomen, wordt het voor de vrijstelling in aanmerking komende bedrag toch berekend alsof voor kapitalisatie gekozen werd.

De in het vorig lid bepaalde vrijstelling heeft enkel betrekking op maatschappelijke rechten die op datum van hun terugbetaling minstens drie jaar volstort vervreemding door de inschrijver van genoemde maatschappelijke rechten.

§2. Voor de toepassing van dit artikel onder maatschappelijke rechten verstaan de maatschappelijke rechten in een vennootschap die door de Vlaamse regering is erkend in het kader van de financiering en de realisatie van service-flatgebouwen of woningcomplexen met dienstverlening, zoals bedoeld in artikel 2, 5°, van de decreten inzake voorzieningen voor bejaarden gecoördineerd op 18 december 1991.

§3. Om erkend te zijn door de Vlaamse regering moet de in §2 bedoelde vennootschap minstens voldoen aan de volgende voorwaarden :

1° haar maatschappelijke zetel gevestigd hebben in het Vlaamse Gewest;

2° zijn opgericht na de inwerkingtreding van dit decreet;

3° uitsluitend tot doel hebben het financieren en realiseren van projecten inzake het tot stand brengen van serviceflatgebouwen;

4° de ingezamelde gelden besteden aan projecten, verspreid over het volledige grondgebied van het Vlaams Gewest.

De Vlaamse regering stelt de eventuele bijkomende modaliteiten en voorwaarden vast.

§4. In geval een onder §3 bedoelde erkenning ingetrokken wordt, brengt dit niet het vervallen van de vrijstellingsmogelijkheid mede ten aanzien van maatschappelijke rechten waarop ingeschreven werd, in de mate dat ze volstort werden voor de intrekking van de erkenning. Het vrijstelbaar bedrag wordt in dit geval beperkt tot de waarde zoals bepaald onder §1 op datum van de intrekking van de vrijstelling.

(Art. 55bis zoals gewijzigd bij art. 20, Decreet 20.12.1996.)

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Anno 2006 kunnen er geen nieuwe service-flats meer gebouwd worden onder dit gunstregime, aangezien deze tijdelijke maatregel anno 2005 ten einde is gelopen.

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht