Wetboek van Successierechten :

Hoofdstuk XVI : Vervolgingen en gedingen

Artikel 141 in Vlaanderen anno 2007:

De oplossing der moeilijkheden, die met betrekking tot de heffing der rechten van successie en van overgang bij overlijden vóór het inleiden der gedingen kunnen oprijzen, komt de Minister van Financiën toe.

De minister van Financiën gaat de transacties met de belastingplichtigen aan, voor zoveel zij geen vrijstelling of verlichting van belasting in zich sluiten.

Binnen de door de wet gestelde grenzen, wordt het bedrag van de proportionele fiscale boeten vastgesteld in dit Wetboek of in de ter uitvoering ervan genomen besluiten, bepaald volgens een schaal waarvan de trappen door de Koning worden vastgesteld.

-------------------
Art. 141 : gewijzigd bij art. 73, W.15.03.1999

Artikel 141bis


In bijzondere gevallen mag de bevoegde gewestelijke directeur van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, onder door hem bepaalde voorwaarden, vrijstelling verlenen voor alle in artikel 81 bedoelde interesten of voor een deel ervan.

Artikel 142/1


De vervolgingen en gedingen door de Staat of de belastingplichtige in te spannen tot verkrijging van de betaling of van de teruggaaf van rechten, interesten en boeten, geschieden op de wijze en volgens de vormen vastgesteld inzake registratie, voor zoveel er door dit wetboek niet van afgeweken worde.

Edoch, voor al de vorderingen en vervolgingen, krachtens het wetboek tegen de erfgenamen, legatarissen of begiftigden en tegen de in artikel 74 aangeduide personen ingespannen, is het veroorloofd alle om het even welke betekeningen en notificatiën aan het in de aangifte verkozen domicilie te doen.

Artikel 142/2


Onverminderd hetgeen gezegd werd in de artikelen 81 en 82, zijn de moratoire interesten op de in te vorderen of terug te geven sommen verschuldigd naar de voet en de regelen in burgerlijke zaken vastgesteld.

Artikel 142/3


De termijnen van verzet, hoger beroep en cassatie, alsmede het verzet, het hoger beroep en de voorziening in cassatie schorsen de tenuitvoerlegging van de gerechtelijke beslissing.

-------------------
Art. 142/3 : ingevoegd bij art. 74, W.15.03.1999

Artikel 142/4


Het verzoekschrift houdende voorziening in cassatie en het antwoord op de voorziening mag door een advocaat worden ondertekend en neergelegd.

-------------------
Art. 142/4 : ingevoegd bij art. 75, W.15.03.1999, en gewijzigd
             bij art. 6, W.10.12.2001 (in werking op 01.01.2002);
             vervangen bij art. 383, W 27.12.2004
             (B.S. 31.12.2004), met ingang van 10.01.2005.