erfgenaam
Wetboek der successierechten - Hoofdstuk IX : Betaling der rechten en boeten
Afdeling I : Verplichting - Afdeling II Bijdrage - Afdeling III Termijn van betaling - Afdeling IV : Moratoire interest - Afdeling V : Wijzen van betaling

Afdeling I : Verplichting


Artikel 74

De vertegenwoordigers der erfgenamen, legatarissen en begiftigden, de curators van onbeheerde nalatenschappen, de sequesters, de testamentuitvoerders en alle anderen die tot opdracht hebben of de last op zich genomen hebben de aangifte in te leveren, zijn tegenover de Staat aansprakelijk voor de rechten van successie of van overgang bij overlijden, voor de interesten en de boeten, voor zoveel het van hen heeft afgehangen in de nakoming van de wet te voorzien

Rechtsleer

2007 : De fiscale rol van de notaris